اجرای تمرین تاکتیکی دفاعی بسیجیان در منطقه عمومی زرند

اجرای تمرین تاکتیکی دفاعی بسیجیان در منطقه عمومی زرند

بدون پاسخ برای "اجرای تمرین تاکتیکی دفاعی بسیجیان در منطقه عمومی زرند"

نوشتن نظر