لطفا بفرمائید درموردتربيت فرزندان در7سال اول اگرچه تابحال كوتاهي كرده ايم بعدازاين چه برنامه هايي راانجام دهيم

ارسال شده توسط admin در تاریخ: 27 مارس 2017

لطفا بفرمائید درموردتربيت فرزندان در7سال اول اگرچه تابحال كوتاهي كرده ايم بعدازاين چه برنامه هايي راانجام دهيم .

پرسش:
درموردتربيت فرزندان در7سال اول اگرچه تابحال كوتاهي كرده ايم بعدازاين چه برنامه هايي راانجام دهيم .

پاسخ:
باتوجه به پايه ريزي بناي سشخصيت وساختاررفتاري كه 7سال اول كودكي سير مي شود طبعاً توجه ودقت فراواني رامي طلبدحال باتوجه به اينكه شمانتوانستيد كه اين امر رامحقق سازيد وهنوز براي شكل دادن وساختن فرزندتان بعنوان يك انسان سالم فرصت باقي است اولين كاراين است كه شناخت خودراازنيازهاي فرزندتان بيشترنماييد.
اينكه بتوانيد نياز جسماني وامنيت و محبت وتعلق اورابصورت مناسب ودرزمان مناسب خودپاسخ دهيدمسلماً براي ادامه بقاوحيات جسماني فرزندشمااحتياج به رسيدگي كافي ازلحاظ تأمين موادغذايي رابصورت مناسب (نه افراط گرايي ونه كمبودي ) متعادل رامي باشدپس ازآن نياز به امنيت كه خود شامل ثبات درخانواده هم شمابعنوان پدروهمچنين خانم شما بعنوان مادردررفتارهاي خود ثبات داشته ودرارائه روش تربيتي به تفاهم رسيده وآنرااجراكنيد.
دوماًدرمسائل ومشكلات حمايت ازفرزندبشود وسوم نظم درخانه وارتباط وجودداشته باشد، چهارم قانون درخانه وخانواده وجودداشته باشدوپنجم رهايي ازترس كه بچه رابه هيچ عنوان ازموجودات واهي ياواقعي نترسانده وبلكه ازترس بيخودي جلوگيري نمايد.
نيازبعدمحبت است كه پدرومادربايدبدون هيچ گونه قيدوشرطي محبت خودرابه بچه ابراز دارندوآن بايدهميشگي باشد،چون كودك ذاتاً‌ پاك وسالم است شايدرفتارهاي يادگرفته باشدكه براي ما ناخرسند باشدكه بايدبين خودبچه ورفتار تمايز قائل شد. درصورت مشاهده محبت خودراابرازداريم ولي براي رفتارهاي بداحساسات خودرا ابراز كنيم. مثلاً(فرزندم ، من توراخيلي دوست دارم ولي وقتي اين كارراكردي … من خيلي آزرده شدم… عصباني شدم…)
پس درگفتار خودازكلمات خوب استفاده كنيم همانطور كه پيامبر گرامي وديگر ائمه ما، ماراسفارش به آن كرده اند كه بچه هاراباصفت هاي زيباصداكنيم وازكلمات مانندتوشيطان هستي بپرهيزيم چون اين شيطان موجودواهي نيست ودرنفس بچه اثر منفي مي گذارد. همانطوركه درقرآن نيز آمده : وقوُلوا قَولاً سَديداً (وبه آنان سخن نيك بگوييد.) وبااوطوري رفتار كنيم كه احساس تعلق به خانواده داشته باشديعني خودرامتعلق به پدرومادرخودبداندواحساس تنهايي دراوايجادنشودوبااجازه دادن به اوكه دركارباماشريك شودوبه اواجازه ابرازوجودداده شود واوراهمانطوركه هست بپذيرم تااحساس تعلق به خانواده دراوشكل گيرد، سپس احترام واقعي به اوگذاشته شودواورابعنوان يك انسان كوچك قبول كنيم كه احتمال دارداشتباه كندوبراي احترام به اولازم است دركارهايش اجازه استقلال داده شودمثلاً درخريديك لباس چون اونميتوانداجناس خوب وبدراتشخيص دهد، ماچند لباسي راكه ازلحاظ كيفيت وقيمت مناسب هستندانتخاب كرده وبه اجازه مي دهيم كه ازبين اين لباسهايكي رابراي خود انتخاب كندكه اين باعث احساس احترام واستقلال دركودك مي شودپس شناخت اولاً نيازفرزندبه ماكمك مي كندتارفتارخودرانسبت به اوتغييرداده وشرايطي فراهم كنيم كه كوتاهي گذشته جبران شود.ضمناً شماميتوانيدازكتاب شيوه برقراري ارتباط باكودكان وبزرگسالان نوشتة پت پتري ترجمة جوادشافعي مقدم وكتاب تربيت برترنوشتةرضافرهاديان نيز استفاده كنيد.
دربحث بعدي كه مهم درتربيت فرزندتلقي مي شودنحوة ارتباط خودزن وشوهرباهم است كه اثر وارتباط مستقيم برتربيت فرزنددارد.
يك ارتباط خوب وسالم ارتباطي است كه دوطرفه باشدوهردوزن وشوهربراساس احترام متقابل باهم رفتار كنند. درقرآن نيزآمده : وازنشانه هاي قدرت اوست كه برايتان ازجنس خودتان همسراني بيآفريد تابه ايشان آرامش يابيدوميان شمادوستي ومهرباني نهاد. دراين عبرتهايي است براي مردمي كه تفكرمي كنندمهمترين وبهترين تجليات ارتباط سالم بين زن وشوهروروابط گرم ودوستانه فرزندان ، درعين حفظ احترام متقابل است كه خودباعث آرامش روان وسلامت روح وروان وعواطف اعضاي خانواده مي شود.(روم آيه21)/ح

منبع : سراج نت

بدون پاسخ برای "لطفا بفرمائید درموردتربيت فرزندان در7سال اول اگرچه تابحال كوتاهي كرده ايم بعدازاين چه برنامه هايي راانجام دهيم"

نوشتن نظر


  • admin: سلام فقط کافیست بر روی لینک دانلود کنید تا جزوه مورد نظر دانلود شود با تشکر
  • Arad: سلام فایل هارو کجا باید دانلود کنیم؟

آمار گیر سایت